ကိုေဇာ္ေဇာ္လြင္ ပစၥည္းျဖန္ ့ျဖဴးေရး လုပ္ငန္း

ကိုေဇာ္ေဇာ္လြင္ ပစၥည္းျဖန္ ့ျဖဴးေရး လုပ္ငန္း
အမွတ္(289)၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ဆန္းခ်ီ၊ထား၀ယ္
09422214653
ohnmarkyi@gmail.com ,
kozawlwinlwin@gmail.com
www. supportstatistics.org
ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။
လူျကီးမင္းမွာယူေသာ ဆိုင္မွ ပစၥည္းမ်ားကို လူျကီးမင္း၏လုပ္ငန္းသို ့ အေရာက္ပို ့ေဆာင္ေပးပါသည္ ။

ထား၀ယ္မွ လကၠားျဖန့္ခ်ီေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား နွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။