ေဌးေဌး မုန္ ့မ်ိဳးစံု

ေစ်းျကီး၊ ထား၀ယ္
09-5650271
ohnmarkyi@gmail.com , htaykyidawei@gmail.com
www. supportstatistics.org
ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္၍ မွာယူနိုင္ပါသည္။
မုန္ ့မ်ိဳးစံု ျဖန္ ့ခ်ီေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား (ရန္ကုန္၊ မနၱေလး) နွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။